Wednesday, 5 March 2014

中華文化中心名家系列講座之七: 談詩人書法家曾克耑先生

中華文化中心名家系列講座之七: 《談詩人書法家曾克耑先生》
主講者: 陳鳳翔
日期:2014年3月30日(星期日)下午二時
地點:中華文化中心文物館
地址:溫哥華哥倫比亞街五五五號
門票:免費入場, 座位有限
查詢:604.658.8880   museum2@cccvan.com

Lecture: Calligrapher and Poet Zeng Keduan
Speaker: Francis Chan
This lecture will be given in Chinese Mandarin & Cantonese
Date:  Sunday March 30, 2014 2:00pm Free admission
Address: Chinese Cultural Centre Museum, 555 Columbia Street, Vancouver, B.C, Canada V6A 4H5
604.658.8880, museum2@cccvan.com主講人陳鳳翔畢業於香港清華書院中國文學系, 曾任中文大學文學院院長潘重規教授秘書, 新亞書院中文系書記兼大學學術年刊編委秘書自少愛好文藝, 曾獲全港青年書法比賽冠軍, 並好寫作, 徐復教授命為華僑日報 中國文學雙週刊編輯, 並在胡菊人先生主編明報月刊及大人》《掌故》等刊物發表文史哲藝論文數十篇一九七三年負笈加京攻博物館學專治考古人類學及古生物學長期服務渥太華國家博物館八九十年代參加國際科學考察團田野發堀於墨西哥與中國新疆內蒙戈壁沙漠與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所及敦煌研究院展開多項學術研究工作一九九八年於文明博物館主持 中國二十世紀名家國畫展講座, 並於渥太華各博物館大學及書會自然科學及中國文化講座。二零零三年退休繼續從事中國文學歷史考古繪畫及書法之研究陳君是已故書法金石名家陳風子先生入室弟子


曾克耑先生, 福建福州人近代著名學者早年從桐城吳北江治詩文辭近代詩壇祭酒陳散原評曾先生詩骨力雄強氣勢縱恣, 鎚幽發祕, 高挹羣言抗蹈杜韓 先生書法為好友沈默讚賞沈氏贈曾先生詩句雲盤盤曾公子, 風力出強腕, 平時不作書, 落筆如, 欲暢褚宗風, 精意入提按人稱先生為草聖”, 自言 書懷素數十年始悟禿筆枯墨法世人以其楷書為瘦金而先生辯出 登善張大千畫常請先生題先生早歲任暨南大學教授國使館纂修後任香港中文大學新亞書院中文藝術二系教授有頌橘盧業稾頌橘盧文存詩存曾氏家學家訓家乘桐城吳氏古文法諸書行世。陳鳳翔君與曾先生共事於中文大學凡八年, 情誼師友之間, 頗知曾氏治學途徑與其生平, 願與諸君分享先生學藝